1-نقش ها عبارتند از نهاد - مفعول - متمم فعلی وقیدی - مسند - قید - فعل- مضاف الیه - صفت - 2- هر نقشی یک علامتی دارد ؛ مثلا نقش مسند با فعل اسنادی همراه است پس اگر فعل ما اسنادی نیست , نقش مسند هم وجود ندارد . یا متمم با حرف اضافه همراه است . مفعول را می گیرد یا را با دنبال خود دارد .مضاف الیه وصفت بعد از کسره اضافه می آید . قید قابل حذف است .نهاد صاب خبر ما ست . پس به دنبال علامت ها بگردید. ابتدا جمله را به زبان معیار( زبان دانشگاهی ودرس خوانده ها ) باز میگردانیم ؛ مثلا : بده اون کتابو .میشود :آن کتاب را به من بده . سه نقش داریم : مفعول ( آن کتاب ) متمم ( من ) فعل ( بده ) 2-اگرجمله مرکب باشدهر جمله را به تنهایی بررسی میکنیم .مثلا وقتی که به مدرسه رسید م زنگ خورده بود . چون دو جمله است پس هر جمله مستقلا بررسی می شود 3- اگربا شعر سرو کار داشتیم باز هم ابتدا به نثر معیار باز برمی گردانیم بشوی اوراق اگر هم درس مایی : اگر هم درس ماهستی اوراق رابشوی یا دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری : میدانی آن بلبل سحری به من چه گفت ؟ گشتم مقیم بزماو چون لطف دیدم عزم او / گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم ) نقش کلمات مقیم ولطف وعزم واو وساق) چیست ؟ ابتدا شعر را به نثر معیار بر می گردانیم . چون من عزم او را لطف دیدم مقیم بزم او گشتم /حقیر راه او گشتم تا ساق شیطان را بشکنم )مقیم ( مسند )لطف ( مسند ) چون دو فعل گشتم ودیدم اسنادی هستند.عزم ( مفعول ) او ( مضاف الیه ) ساق ( مفعول ) . به همین سادگی حسن دهقان
نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

تفاوت صفت با اسم دوشنبه 1393/08/05 19:44
1- صفت تر وترین می گیرد اما اسم نمی گیرد . بزرگ تر - درخت تر 2- صفت ی نکره نمی گیرد اما اسم می گیرد . 3- صفت این وآن یا علامت جمع نمی گیرد اما اسم می گیرد. کتاب این جالب ؛ رنگ آن سبز ( توجه : اگر صفت این علامت ها را بگیرد دیگر صفت نیست واز مقوله اسم است ؛ مثل خانه ی این کارگر ؛ کارگر - اسم است نه صفت )

 مثال : کدم کلمه اسم است وکدام کلمه صفت ؟ گروه ممتاز ) گروه اسم ؛ چون تر وترین نمیگیرد .گروه تر ( معنی ندارد (  

ی نکره می گیرد؛ گروهی . این وآن می گیرد ؛ این گروه  .ممتاز صفت است چون تر وترین می گیرد ممتاز تر ؛ حسن دهقان

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

1- ابتدا جمله ی خود را به زبان معیار مینویسیم .مثلا جمله ی ( دیدمش تو خیابون) را به صورت معیار می نویسیم: او را در خیابان دیدم 2- اگر با شعر سرو کار داریم ابتدا آن را به صورت نثر معیار می نویسیم : زدش بر زمین بر به کردار شیر / بدانست کو هم نماند به زیر - اورا مثل شیر بر زمین زد ومیدانست که او هم در زیر نمی ماند 3- افعال حذف شده را باید حتما بنویسیم چون به تعداد فعل جمله داریم :کی میروی ؟ الان ( میروم ) 4- شبه جمله ها ومنادا هرکدام خود یک جمله هستند : ای خدا این وصل را هجران نکن ( 2جمله ) دریغا که فصل جوانی گذشت ( 2 جمله ) عازم ظلمت شدند از جانبین / مطلع نورین عباس وحسین چند جمله است؟ به نثر بر می گردانیم : مطلع نورین عباس وحسین از جانبین عازم ظلمت شدند . پس یک جمله چون یک فعل دارد . آتش است این بانگ نای ونیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست با د . این بانگ نای آتش است وباد نیست پس هرکس که این اتش را ندارد نابود باشد ( 4جمله ) مسئله : ای نام تو بهترین سراغاز /بی نام تو نامه کی کنم باز چند جمله است ؟
نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

1- ابتدا جمله ی خود را به زبان معیار مینویسیم .مثلا جمله ی ( دیدمش تو خیابون) را به صورت معیار می نویسیم: او را در خیابان دیدم 2- اگر با شعر سرو کار داریم ابتدا آن را به صورت نثر معیار می نویسیم : زدش بر زمین بر به کردار شیر / بدانست کو هم نماند به زیر - اورا مثل شیر بر زمین زد ومیدانست که او هم در زیر نمی ماند 3- افعال حذف شده را باید حتما بنویسیم چون به تعداد فعل جمله داریم :کی میروی ؟ الان ( میروم ) 4- شبه جمله ها ومنادا هرکدام خود یک جمله هستند : ای خدا این وصل را هجران نکن ( 2جمله ) دریغا که فصل جوانی گذشت ( 2 جمله ) عازم ظلمت شدند از جانبین / مطلع نورین عباس وحسین چند جمله است؟ به نثر بر می گردانیم : مطلع نورین عباس وحسین از جانبین عازم ظلمت شدند . پس یک جمله چون یک فعل دارد . آتش است این بانگ نای ونیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست با د . این بانگ نای آتش است وباد نیست پس هرکس که این اتش را ندارد نابود باشد ( 4جمله ) مسئله : ای نام تو بهترین سراغاز /بی نام تو نامه کی کنم باز چند جمله است ؟
نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

تکلیف کلمه ی برای یکشنبه 1393/03/11 23:54

سلام جواد :

کلمه ی «برای» یک تکواژ است وکسره آن از خود آن است وجدا نیست  بنابراین نباید آن را جدا حساب کرد با سپاس

 

 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |