دکتر محمد معین سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ 19:40

به نام حضرت حق .سلام . این عبارت «دکتر محمد معین » مثل این که خواهان زیاد دارد که دانش آموزان مرتب سوال میکنند . نمی دانم مشکل در کجاست که این قدر ابهام ایجاد کرده است !ببینید بچه های گل دو کلمه داریم :ستاره وشناس .هر دو دارای معنی مستقلی هستند  وارتباط معنایی با هم ندارند ؛پس دو واژه هستند . حالا اگر ما این دو کلمه را با هم ترکیب کنیم «ستاره شناس  » حالا از این کلمه چند معنی در ذهن ما مجسم می شود ؟ یک معنی ؛چون ستاره شناس   یک واژه است ودر هر جمله به کار رود یک نقش میپزیرد.اگر کلمه ای در زبان فارسی  یک نقش بگیرد ، یک واژه حساب می شود مثلا جمله ی : این خانه بزرگ است .خوب «این »وابسته پیشین است ونقش صفت اشاره دارد ، پس یک واژه حساب می شود .خانه هم  نهاد است یک واژه ؛ بزرگ مسند است ، یک واژه. است هم که فعل است .روی هم این جمله چهار واژه دارد. حالا دکتر وابسته ی پیشین است ونقش شاخص دارد پس می شود یک واژه .پس چون دکتر نقش می پزیرد نمی توانیم آن را با محمد یک واژه حساب کنیم . محمد هم می تواند در جمله هر نقشی دلش خواست بگیرد

 سوال : جمله ی ( آموزش وپرورش کشورمان از کشت وکشتارمردم  لیبی اظهار تاسف کرد ) چند واژه است ؟

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

پاسخ به سوال سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ 19:37

به نام خدا .سلام .گفته بودم که جمله ی (ما ایرانیان شاهنامه ی استاد طوس را بزرگترین کتاب حماسی جهان به حساب می آوریم ).چند واژه است ؟ بررسی می کنیم : ما /ایرانیان /شاهنامه /کسره اضافه/استاد /کسره اضافه /طوس /را/بزرگترین /کتاب /کسره اضافه/ حماسی /کسره اضافه /جهان /به حساب می آوریم .

 15 واژه شد. به فعل دقت کنید .به حساب می آ وریم یک فعل مرکب است پس یک واژه حساب میشود . سوالات کنکور روی این مطلب زیاد مانور می دهند وچون تشخیص فعل ساده از مرکب  برای دانش آموزان سخت است ،بعضی مواقع جواب را اشتباه علامت می زنند .

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

پاسخ به سوال پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۸/۲۸ 13:47
گفته بودم جمله (دوستم علیرضا از کتاب فروشی برای برادرش کتاب ادبیات خرید )چند واژه دارد؟بررسی میکنیم : دوست/م/علی رضا/از /کتابفروشی /برای/برادر/ش/کتاب/کسره اضافه/ ادبیات /خرید.شد دوازده واژه . ضمایر متصل راباید یک واژه حساب کرد ( مَ وشَ) . برای دارای کسره است ، ولی چون کسره آن از آن خود کلمه است ؛ پس آن را نباید جدا بگیریم وکسره اضافه حساب کنیم .

ما ایرانیان شاهنامه ی استاد طوس را بزرگترین کتاب حماسی جهان به حساب می آوریم .چند واژه است؟

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

ادامه پاسخ به سوال قبلی جمعه ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ 17:19
در زبان فارسی هر کلمه برای خودش یک استقلال معنایی دارد ، یعنی وقتی می گوییم درخت، در خت دارای یک معنی مستقل است اکثر کلمات در زبان های دنیا این گونه هستند . معدودی از واژه ها هستند که در کنار کلمات دیگر معنی پیدا می کننند مثل ضمایر متصل . مثلا وقتی می گوییم کتابش ، کتاب یک واژه و َش هم یک واژه میشود . البته تعداد این گونه واژه ها در  زبان کم هستند .کلمات ساده همگی اینگونه هستند یعنی استقلال معنایی دارند میز ، قلم ...پس یک واژه حساب می شوند .در مورد کلمات غیر ساده مثل کتابخانه یا روان شناس  یا سی وسه پل این گونه کلمات نیز چون نمیتوان بین آن ها تکواژی قرار داد پس یک واژه هستند مثلا نمیتوانیم بگویییم کتاب ها خانه یا سی وسه این پل چون معنی اصلی خود را از دست میدهند  حالا وقتی ما میگویی که دکتر محمد معین دکتر یک واژه است چون برای خودش معنی خاصی دارد محمد وکسره اضاف ومعین نیز به همین صورت . مثال دوستم علی رضا از کتاب فروشی برای برادرش کتاب اد بیات خرید . شما بگویید چند واژه دارد ؟ منتظر جوابم 

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |

پاسخ به سوال اقای عبدالوند جمعه ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ 19:55
پرسیده بودید (دکتر محمد معین ) چند واژه وچند تکواژ دارد ؟ در این گونه سوالات  ابتدااگر کسره اضافه  ای داریم آن را میگذاریم بعد  واژه ها را مشخص میکنیم : دکتر /محمد /کسره اضافه / معین /پس چهار واژه  داریم . حالا نوبت تکواژ ها میرسد : دکتر /محمد/ کسره اضافه / معین پس چهار تکواژ داریم . چرا تعداد واژه ها وتکواژ ها برابرند ؟ چون نمیتوانیم واژ ه ایمان را تجزیه کنیم هر کلمه یک واژه ویک تکواژ است . فقط بحث بر سر کسره اضافه است که یک تکواژ ویک واژه آن را باید حساب کرد .دلیل آن هم قانع کننده نیست پس دنبال دلیل آن نگردید.

نوشته شده توسط گروه ادبیات شهرستان ازنا  | لینک ثابت |